Билатерални односи со Јапонија


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Јапонија се воспоставени на 1 март 1994г.  


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори  предмет на ратификација

1. „Спогодба за репрограмирање со Јапонија“

 • склучена во Скопје на 6 октомври 1997 година
 • во сила од 3 април 1998 година

Договори во сила во согласност со спогодбата за сукцесија на договорите од поранешна СФРЈ  

1. „Договор за трговија и пловидба меѓу ФНРЈ и Јапонија“

 • 28 февруари 1959 година

2. „Спогодби склучени со размена на ноти за регулирање на одредени долгови на СФРЈ“ од:

 • 30 јули 1966 година
 • 28 септември 1968 година
 • 14 јули 1972 година
 • 20 март 1985 година
 • 5 декември 1987 година
 • 20 март 1987 година
 • 11 септември 1987 година
 • 1 март 1989 година

3. „Договор за укинување на сите видови на визи меѓу СФРЈ и Јапонија“ (за престој до 90 дена) 

 • потпишан на 15 мај 1967 година
 • договорната сукцесија е потврдено со размена на ноти во 1997 година. 

4. „Договор за културна соработка меѓу СФРЈ и Јапонија“

 • потпишан на 15 март 1968 година.

5. „Договор меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Јапонија за соработка во областа на науката и технологијата“ 

 • 22 мај 1981 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (500 мил.јени)

 • склучена со размена на ноти на 6 јуни 1995 година

2. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (500 мил.јени) - за набавка на опрема за Хирушката клиника- Скопје

 • склучена со размена на ноти на 5 Март 1997 година

3. „Спогодба за укинување на визи“

 • склучена во Виена со размена на ноти на 7 март 1997 година

4.„Спогодба за уредување на договорната состојба“

 • склучена со размена на ноти на 4. Февруари 1997 година

5. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (500 мил.јени) - за Медицински центар Штип

 • склучена со размена на ноти на 5 март 1998 година

6. „Спогодба за неповратна јапонска помош за зголемување на производство на храна“

 • склучена со размена на ноти на 5 март 1998 година

7. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (800 мил.јени) - за Медицински центар Битола

 • склучена со размена на ноти на 4 јуни 1999 година

8. „Спогодба меѓу Министерството за земјоделие на РМ и Јапонскиот меѓународен систем за неповратна јапонска помош за зголемување на производството на храна“

 • склучена со размена на ноти на 12 јули 1999 година

9. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (300 мил.јени)

 • склучена со размена на ноти на 5 март 2002 година 

10. „Спогодба за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии“ - непроектна помош (300 мил.јени)

 • склучена со размена на ноти на 30 јануари 2001 година

11. „Јапонски грант за Проектот за подобрување на медицинската опрема во Клиниката за пулмологија и алергологија -Скопје“

 • потпишан со размена на ноти на 14.04. 2003 година

12. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија за кредит од Јапонија за реализација на проектот “Басен Злетовица““

 • склучен со размена на писма во Токио на 07.10.2003 година

13. „Договор за заем меѓу Владата на Република Македонија и Јапонската банка за меѓународна соработка за унапредување на водениот базен на реката Злетовица“

 • склучен во Токио на 20.11.2003 година 

14. „Договор помеѓу Министерството за здравство на РМ и SOJITZ Corporation Јапонија за проектот за подобрување на медицинската опрема за примарната здравствена заштита (Фаза II).“

 • склучена на 30.06.2006 година
 • во сила од 29.08.2007 (по верификација од страна на Владата на Јапонија)

* 6-те нотирани спогодби за неповратна јапонска помош за надминување на економските тешкотии - непроектна помош се изменети и дополнети со размена на писма на 22 јули 2013 (измените се извршени заради регулирање на трансферот на надлежноста за управување и располагање со средствата од јапонската непроектна повратна помош во Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје

15. „Меморандум за разбирање  помеѓу Министерството за здравство на РМ и ЈR Општа Болница на Источната Јапонска Железничка Компанија со седиште во Токио , Јапонија“ 

 • склучен во Токио на 29.10.2015 година 
 • стапил  во сила согласно точка 7 од Меморандумот со даенот на потпишувањето односно на 29.10.2015 год. 

16. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на РМ и ken Iku Kai Medical Corporation Body од Јапонија (јапонската медицинска групација “Кен Ику Каи Медикал Груп“)“

 • склучен во Токио на 30.09.2016 година 
 • стапил  во сила согласно точка 5 од Меморандумот со денот на потпишувањето односно на 30.09.2016 год. 

17. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија за техничка соработка во реализацијата на проект за воспоставување на служба за советодавни услуги за мали и средни претпријатија (преку Јапонската агенција за меѓународна соработка-ЈICA)“

 • склучена со размена на ноти на 16 ноември 2016 година
 • во сила со датумот на нотата од македонска страна-16 ноември 2016 г.

18. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија за техничка помош за спроведување на обуки во различни области, поддржан од Јапонската агенција за меѓународна соработка (“JICA“)“

 • склучена со размена на ноти на 16 ноември 2016 година
 • во сила со датумот на нотата од македонска страна-16 ноември 2016 г.

19. „Меморандум за разбирање меѓу Амбасадата на РМ во Токио и Јапонскиот институт за странски инвестиции (JOI)“

 • потпишан на 15.3.2017 година во Токио

20. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија за реализација на проектот за изградба на капацитети за намалување на ризиците од катастрофи преку одржливо стопанисување со шумите- “Project on Capacity Building for Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction trough Sustainable Forest Management in Macedonia”“

 • склучена со размена на ноти на 12 април 2017 година
 • во сила со датумот на нотата од македонска страна-12 април 2017 година

21. „Меморандум за соработка меѓу Универзитетот за информатички науки и технологии “Св.Апостол Павле“-Охрид и Универзитетот “СОКА“-Токио“

 • потпишан во Токио на 13.4.2017 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020